אנחנו בסוכנות הביטוח מהווים אוזן קשבת עבורכם ומעורבים אישית בכל טיפול רפואי, ע"י ניהול  התביעה וניצול מטבי של הפוליסה שברשותכם, במטרה לשמור על הבטחון הכלכלי שלכם.


 הפורטל לביטוח ולהתנהלות מונעת 

(שקיפות,חדשנות,עכשוי)​

 לשירותך 24/7 בטלפון 03-7522006
ובנייד -054-4581930


ז'בוטינסקי 155 רמת גן (בית נח)

טל' 03-7522006 פקס' 03-7522007
דוא"ל yaniv@my-ins.co.il

.


ביטוח שותפים

ביטוח זה מבטחים למקרה פטירה חו"ח של אחד השותפים . גובה כיסוי הריסק צריך לשקף את שווי חלקו של השותף בשותפות, כך שבמקרה פטירת אחד השותפים, ישולם סכום הביטוח לבני משפחתו והעסק ימשיך להתקיים מבלי שייאלץ השותף הנותר בחיים לשלם את חלקו בשותפות או "לקבל" את יורשי הנפטר כשותפים לניהול העסק, החברה או השותפות.
מומלץ שנושא זה יוסדר בהסכם שותפים שייערך ע"י עורך דין.


בהתאם לסעיף 42 בפקודת השותפויות (נוסח חדש) תשל"ה – 1975, במקרה בו אחד השותפים נפטר או הוכרז כפושט רגל, תפורק השותפות אלא אם נקבע אחרת בהסכם שבין השותפים.


 האלטרנטיבות העומדות בעת פירוק השותפות עקב פטירת אחד השותפים?

1. מכירת נכסי השותפות לאחר תשלום החובות, סיום עסקיה וחלוקת היתרה בין השותפים ובין עזבונו של הנפטר.
2. כניסת יורשי הנפטר במקומו לשותפות.
3. כניסת שותף חדש הרוכש את חלקו של הנפטר מיורשי הנפטר, עקב פטירה ולא כתוצאה מיוזמה של השותפים שנותרו בחיים.
ברוב המקרים הללו, השותף לא יהיה מתאים כי היורשים מעוניינים במכירה מהירה ולא משנה להם מי ירכוש את חלקם
בשותפות.
4. השותף או השותפים הנותרים בחיים רוכשים את חלקו של השותף שנפטר.


האלטרנטיבה המועדפת היא האחרונה, קיימות סיבות רבות לדחייתן של 3 האלטרנטיבות הראשונות והן:

1. מכירה בתנאי לחץ גורמת להפסדים, כלומר, קבלת תמורה נמוכה מהשווי האמיתי.
2. הליכי פירוק מזמינים לחץ מצד הנושים ובסופו של דבר פוגעים בעסקים ובמוניטין, אף אם אין לבעלי החוב סיבה לדאגה.
3. לא תמיד ניתן לממש את נכסי השותפות, גם במחיר של הפסד ובדרך כלל השותף הנותר לא יוכל להוציא עשרות או מאות
אלפי דולרים לרכישת חלקו של הנפטר.
4. יורשי השותף שנפטר (אלמנה או ילדים) אינם בעלי רקע מקצועי ומסחרי מתאים להתנהלות השותפות. גם בשותפות שאינה
דורשת כישורים מקצועיים מיוחדים קשה ליורשים למלא כיאות את מקום הנפטר.
5. ברוב המקרים, שותף חדש שיכנס לשותפות ביוזמת היורשים, לא יהיה השותף המתאים ליתר השותפים, כפי שהם היו בוחרים
בו לו ניתנה להם אפשרות הבחירה.


היתרונות ברכישת חלקו של השותף שנפטר על ידי השותפים הנותרים?

1. מניעת מכירת העסק בהפסד והמשך קיומו הסדיר ללא פגיעה במוניטין או בקשרי המסחר.
2. מניעת קבלתו של שותף בלתי רצוי שמשמעותה קשיים בפעילות העסק.
3. מתן אפשרות ליורשי השותף שנפטר לקבל סכומים שיהוו תמורה נאותה עבור חלקו של הנפטר בשותפות, ומקור הכנסה
לשמירה על רמת חייהם.
4. מניעת הוצאות מיותרות לשותפות ולשותפים הנובעות משיבוש מהלך העסקים הרגיל.


כיצד ביטוח שותפים נותן מענה לכל הבעיות שתוארו עד כה?

כדי לממש את הפתרון הרצוי יש צורך בקביעת הוראות מיוחדות בהסכם השותפות שיבטיחו את זכויות היורשים ואת העברת חלקו של השותף שנפטר לשותפים הנותרים ללא תקלות ושיבושים בעסק. הדרך לפתרון זה היא ביצירת קרן שתעמוד בעת הצורך למטרת העברת חלקו של הנפטר לשותפים הנותרים. קרן כזו שתהיה מובטחת בכל עת שתידרש (כלומר במות השותף), ניתן ליצור רק במסגרת פוליסה לביטוח חייו של כל שותף.


הסכום שישולם על ידי חברת הביטוח יהווה (בדרך כלל) חלק נכבד מהתמורה עבור חלקו של הנפטר בשותפות, יהיה זמין במועד הרצוי, ימנע את הצורך בהלוואות ויבטיח לשותפים הנותרים שותף "חדש" אידיאלי - הם עצמם.


כיצד ינהגו שותפים בחברה?

להבדיל משותפות, עם פטירתו של שותף בחברה, אין החברה מתפרקת והמניות עוברות בירושה.
כדי למנוע מצב בו המניות עוברות ליורשים ההופכים באופן אוטומאטי לשותפים חדשים בחברה, מומלץ לנסח הסכם (אשר יעוגן גם בתקנות החברה) לפיו השותפות הינה למקרה חיים בלבד ועם פטירת מי מהשותפים, המניות שלו הופכות למניות נדחות, ותמורה בגינן תשולם באמצעות פוליסת הביטוח.


מה חשוב לוודא?

1. יש לערוך הסכם שותפים (מומלץ להסתייע בעו"ד הבקיא בתחום) אשר יכלול את כל התרחישים הנובעים ממקרי מוות, נכות
ופרישה של השותפים.
2. יש לערוך פוליסות ביטוח פרטיות כאשר המבוטח הינו השותף ובני משפחתו הם המוטבים. חשוב לזכור כי במקרה והמוטבים
אינם בני המשפחה – סכום הביטוח יחוייב במס.
3. מומלץ להסדיר את תשלום הפרמיות מחשבון השותפות או החברה וזאת לצורך פיקוח בלבד, שהרי הפוליסות הן פוליסות פרט
והפרמיה אינה נחשבת כהוצאה מוכרת.
4. יש לעדכן את סכומי הביטוח מעת לעת על פי שווי חלקו של השותף בעסק.